Szukaj opony
Szerokość
Średnica
Przeznaczenie

Znajdź szukany produkt po kodzie:

wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin

I. REGULAMIN SKLEPU EKKA-OPONY

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług, w tym z Usług finansowych.
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
c) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów
d) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
e) Sklep Internetowy/ Serwis internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekka-opony.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
f) Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
g) Usługa finansowa – umowa ubezpieczenia Towaru zawierana przez Klienta z ubezpieczycielem, w związku z Umową sprzedaży lub umowa kredytu, dostępne łącznie z Towarem, zawierane z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). W przypadku Usług finansowych umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a instytucją finansową, kredytodawcą lub ubezpieczycielem.
i) Usługa (Usługi) – usługa, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
j) SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – EKKA-OPONY prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EKKA Sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 4531Z i 4532Z, adres prowadzenia działalności: Al. KEN 36 lok.112B, 02-797 Warszawa, NIP 951-237-92-37, REGON 147210396, Adres poczty elektronicznej: ekka@ekka-opony.pl, Nr telefonu +48 22 355-28-64 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.


II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Serwis internetowy http://www.ekka-opony.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.ekka-opony.pl świadczy następujące Usługi:
a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym jak również zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz
b) umożliwienie Klientom dostępu do oferty Usług finansowych świadczonych przez podmioty trzecie.
4. W przypadku umów dotyczących Usług finansowych do ich zawarcia stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług regulaminów podmiotów trzecich, jak również ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych, wzorców umownych, które udostępniono w Serwisie internetowym lub w inny sposób przekazano Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez instytucję finansową, kredytodawcę lub ubezpieczyciela.
5. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego zgodnego z cennikiem obowiązującym u operatora usług telekomunikacyjnych, z usług którego korzysta Klient.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego dla Klientów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Przedmiotowe postanowienie jest skuteczne pod warunkiem że nie naruszy praw przysługujących Konsumentom.
7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności, dostępnej pod adresem http://sklep.ekka-opony.pl//pl/i/Polityka-prywatnosci/3.
8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Na żądanie Konsumenta Sprzedawca udostępni Konsumentowi wydruk niniejszego regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.


III. Cennik

1. Informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.ekka-opony.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację przez Sprzedawcę zamówienia. Nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży, względnie związanie Sprzedawcy ceną przez przesłanie do Klienta maila z informacją potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku podania na stronie http://www.ekka-opony.pl błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed zrealizowaniem zamówienia.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.


IV. Jakość towarów

1. Produkty dostępne w Serwisie internetowym http://www.ekka-opony.pl są nowe i są produktami pełnowartościowymi.
2. Produkty objęte są zobowiązaniami gwarancyjnymi. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


V. Zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.ekka-opony.pl 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług Serwisu może mieć charakter odpłatny. Informacja o odpłatności zostanie umieszczona na stronie serwisu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne.
6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Serwisu Internetowego.
7. Sprzedawca w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu względnie dokonywania czynności prawnych lub faktycznych sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego w szczególności gdy Klient:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie.
8. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może powtórnie zawrzeć ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
9. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z serwisu internetowego http://www.ekka-opony.pl Klient ma prawo uzyskać dane o zamówieniu w formie plików PDF.


VI. Zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Serwis Internetowy http://www.ekka-opony.pl należy dokonać wyboru Towaru dostępnego w Serwisie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.
3. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej, poprzez formularz zamówienia na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
4. Modyfikacja treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu wysłania Towaru za uprzednią zgodą Sprzedawcy. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy modyfikacji lub zmiany zamówienia w szczególności jeżeli zmiana jest niemożliwa ze względów technicznych, wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy względnie byłaby sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi umowami przez Sprzedawcę.
5. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
6. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
7. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji Regulaminu.
8. Po złożeniu zamówienia Klient- po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę warunków- otrzyma od Sprzedawcy z adresu e-mail zamowienia@ekka-opony.pl potwierdzenie zamówienia względnie informację a braku możliwości realizacji zamówienia.
9. Realizacja przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po jej zawarciu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym umowa została zawarta, chyba że co innego zastrzeżono w opisie towaru względnie w wiadomości e-mail otrzymanej przez Klienta.
10. W celu realizacji Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekka-opony.pl.
11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.


VII. Płatność

1. Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności:
a) Płatność gotówką przy odbiorze – gdy Klient płaci za towar przy odbiorze osobistym w magazynie firmy – Wyszkowska Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Leśna 3 07-200 Wyszków.
b) Płatność przelewem na konto – przy tej formie płatności klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zamówiony towar na podane przez Sprzedawcę konto. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu przelewu.
c) Płatność za pobraniem – Klient płaci za Towar w momencie jego odbioru z rąk kuriera.
3. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Klient w związku z realizacją płatności na rzecz Sprzedawcy.


VIII. Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza produkty korzystając z usług firm spedycyjnych z którymi aktualnie posiada podpisaną umowę na świadczenie rzeczonych usług, na zasadach określonych przez firmy Spedycyjne.
2. Zamówiony produkt dostarczany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. Odbierając dostarczony Towar przez Kuriera, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera oraz jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy w formie pisemnej względnie za pośrednictwem wysłanej wiadomości e-mail na adres: ekka@ekka-opony.pl o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
5. Sprzedawca daje Klientowi możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w magazynie firmy przy ul. Leśna 3, 07-200 Wyszków w godz. 8-16. Odbiór osobisty towaru nie wyłącza zobowiązania Klienta wynikającego z pkt VIII ust. 4 zd. 1 niniejszego Regulaminu.


IX. Koszty dostawy

1. Koszt dostawy zamówienia prezentowany jest na stronie sklepu, w trakcie składania zamówienia (obowiązuje na terenie Polski).
2. W odniesieniu do większych zamówień koszt transportu może zostać ustalony indywidualnie.
3. W przypadku odbioru osobistego, w magazynie firmy, koszt dostawy wynosi 0 zł.


X. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług dodatkowych zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni/ W przypadku Usług finansowych stosuje się postanowienia właściwego regulaminu.
2. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług dodatkowych może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Ekka Sp. z o.o., Al. KEN 36 lok.112B, 02-797 Warszawa względnie na adres e-mail: ekka@ekka-opony.pl.
3. Wskazany termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i/lub Usługi dodatkowej zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Towar powinien być zwrócony na adres: ul. Leśna 3, 07-200 Wyszków         
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
8. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, to odstąpienie Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy o Usługi finansowe.
9. W przypadku, gdy Towar został wydany Konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Konsumenta ceny Towaru, chyba że Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość wygasa. Przy odbiorze przesyłki ze zwracanym Towarem, Sprzedawca powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca powinien niezwłoczne powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji w celu właściwej realizacji zobowiązania.
10. Strony w umowie sprzedaży zawartej na odległość mogą postanowić, że wydanie Towaru lub rozpoczęcie świadczenia Usługi dodatkowej może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od umowy kredytu.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, określonego w ust. 1,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 
XI. Niezgodność Towaru z umową

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio siedzibie Sprzedawcy- Al. KEN 36 lok.112B, 02-797 Warszawa lub przesłać na adres ekka@ekka-opony.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Właściwe karty gwarancyjne produktów są dostępne pod adresem: http://www.ekka-opony.pl/pl/i/Gwarancje-i-Reklamacje/9.
4. Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany towar na własny koszt oraz odpowiedzialność.
5. Odbiór reklamowanego towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.
 

XII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości w jak najszybszym terminie.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Al. KEN 36 lok.112B, 02-797 Warszawa.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 6 tygodni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.
5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu
7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.


XIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu http://www.ekka-opony.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia względnie zawieszenia funkcjonalności serwisu http://www.ekka-opony.pl na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.


XIV. Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Przez:
a) zbiór danych - rozumie się przez każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
b) przetwarzanie danych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
c) system informatyczny- rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych w celu realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia względnie zaprezentowania treści dostępnych w serwisie http://www.ekka-opony.pl;
d) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
e) usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
f) zgodę Klienta, którego dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej względnie rejestracji przez Klienta Konta.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu internetowego.
6. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
7. Administrator danych może upoważnić inne podmioty do przetwarzania danych.
8. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych oraz spełnić wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
10. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych przez Administratora podmiotom trzecim w szczególności w celu:
a) realizacji zamówienia,
b) realizacji postępowania reklamacyjnego i dotyczącego odstąpienia od umowy,
c) realizacji przez Administratora zobowiązań wynikających z innych umów.
11. W przypadku kolizji postanowień niniejszego regulaminu z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) za wiążące należy uznać przepisy ustawy w zakresie w jakim doszło do kolizji.


XV. Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. W celu rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia niezbędne jest wysłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres: ekka@ekka-opony.pl.
3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.


XVI. Spory

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


XVII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone/dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.
5. Integralną część regulaminu stanowi Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dopuszcza ponadto złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.

Ekka Logo

© Ekka-Opony.pl - opony przemysłowe

Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie

Aktynova - sklepy Shoper i pozycjonowanie
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl